2023-11-12

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πάροχος
Ρόλος

data provider logo

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Συγκεντρωτικά στατιστικά / Μέσος όρος
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
366 24 350 7 8 10 6 10 98 3 3 2 18 2 23 3 28
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Συγκεντρωτικά στατιστικά / Διάμεση τιμή (Q2)
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
366 12 83.5 5 3 5 4 5 21 1.5 0 1 3 1 4 2 7
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Συγκεντρωτικά στατιστικά / Τιμή Q1
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
366 28 331 9 9 12 8 13 79.5 4 3 2 16 3 18 4 24
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Συγκεντρωτικά στατιστικά / Τιμή Q3
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
366 5 12.5 2 0 12 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Συγκεντρωτικά στατιστικά / Άθροισμα
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
366 8601 128177 2595 1738 3840 36007 595 6713 784 8277 1092 10124
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά Σχολή / Μέσος όρος
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Σχολή Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 196 29 493 8 11 13 7 12 136 3 3 2 26 3 32 4 38
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 65 16 166 5 4 6 6 9 46 2 2 2 8 2 9 2 15
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 26 16 239 6 5 7 7 10 77 3 3 1 14 2 18 3 23
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 54 15 125 4 4 5 4 7 34 2 1 1 7 1 8 2 12
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6 23 160 5 5 10 7 15 44 2 1 1 9 2 10 4 12
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 19 26 357 7 7 9 3 7 117 3 1 1 21 2 20 2 18
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά Σχολή / Διάμεση τιμή (Q2)
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Σχολή Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 196 14 127.5 5 4 6 4 6 29.5 2 1 1 4 1 6 2 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 65 9 28 3 1 3 3 5 8 1 0 1 1 1 2 1 3
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 26 13 76 5.5 4 5 4 5.5 21.5 2 1.5 0 3.5 1 7 2 6.5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 54 8 57 4 2.5 4 3 3.5 18 1 0 1 3.5 0.5 4 1 4
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6 17.5 82.5 3.5 1.5 7 8 13.5 12.5 1 1 0.5 4 3 4 1 7
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 19 12 72 5 3 6 4 3 23 2 0 1 6 1 4 0 5
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά Σχολή / Tιμή Q1
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Σχολή Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 196 34 590.5 11 13 16 8 14 116 5 3 2 21.5 3 28.5 4 36.5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 65 23 162 7 6 9 5 12 37 2 3 2 6 2 10 3 14
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 26 19 193 8 6.5 8 10 14 54.5 3.5 3 1.5 10 2.5 12 5 23.5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 54 21.5 182 7 5.5 7 5 8.5 38.5 3 2 1 7 1.5 8 2 13.5
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6 28 242.5 6.5 5.5 17 8 20.5 64 2 1 2 13 3 13 2 15
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 19 32 250 9 7 10 5 11 44 3 1 2 10 3 12 2 12
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά Σχολή / Τιμή Q3
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Σχολή Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 196 5.5 15 2 0 2 2 2.5 3 0 0 0 0 0 0 1 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 65 3 5 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 26 4.5 25.5 3 1 2 2 1.5 4 0 0 0 0 0 1 0 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 54 3 11 2 0 2 2 2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6 2.5 11.5 1.5 0.5 3 5 5.5 5 0.5 0 0 0 1 0 1 1
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 19 5 43 3 0 3 1 2 7 1 0 0 0 0 0 0 1
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά Σχολή / Άθροισμα
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Σχολή Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 196 5693 96668 1840 1035 2390 26657 372 5023 504 6320 689 7508
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 65 1045 10804 216 304 594 3020 105 517 103 613 162 943
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 26 415 6207 145 154 252 2003 38 366 51 473 81 591
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 54 822 6762 210 178 375 1850 45 354 73 422 105 658
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6 139 958 39 26 87 261 8 53 14 62 22 73
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 19 487 6778 145 41 142 2216 27 400 39 387 33 351
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά βαθμίδα/ Μέσος όρος
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Βαθμίδα Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
Καθηγητής/-ρια 79 34 483 9 11 13 7 10 130 4 2 2 24 2 27 3 32
Αναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια 31 54 993 12 19 20 9 22 251 5 7 4 48 5 56 6 67
Επίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια 70 28 485 9 11 11 7 13 146 4 4 2 27 3 36 3 44
Λέκτορας 6 19 230 5 7 13 13 7 88 2 1 1 17 1 22 2 21
ΕΔΙΠ 19 9 130 4 3 5 3 4 38 1 1 0 8 1 9 2 9
Υποψήφιος Διδάκτορας 82 7 40 3 1 2 3 6 12 1 1 1 2 1 3 2 6
Εξωτερικός Συνεργάτης 71 17 227 6 5 6 6 10 71 2 3 1 13 2 17 3 22
- 8 31 258 8 10 9 10 18 64 3 5 3 13 3 13 5 24
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά βαθμίδα/ Διάμεση τιμή (Q2)
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Βαθμίδα Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
Καθηγητής/-ρια 79 24 190 8 7 8 5 6 34 3 0 1 4 1 7 1 9
Αναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια 31 32 524 11 12 14 7 11 105 5 1 2 20 2 24 2 23
Επίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια 70 19 149.5 7 5 6 4 8 52 3.5 1 1 10 1 10.5 2 15.5
Λέκτορας 6 4 59 2 1.5 10 13 1 20 0.5 0 0 1.5 0.5 3 0.5 9
ΕΔΙΠ 19 4 15 2 1 2 2 2 6 0 0 0 0 0 1 1 4
Υποψήφιος Διδάκτορας 82 5 13 2 0 1 2 4 2.5 0 0 0 0 1 0 2 1.5
Εξωτερικός Συνεργάτης 71 10 68 4 3 5 5 4 21 1 1 1 3 1 4 1 5
- 8 22.5 127.5 5.5 6.5 6 6 7.5 30 2.5 1 1.5 8 2 6 1.5 10
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά βαθμίδα/ Τιμή Q1
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Βαθμίδα Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
Καθηγητής/-ρια 79 49 615 12 14 16 10 14 106 6 2 2 18 3 21 5 31
Αναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια 31 68 1337 15 20 30 9 23 209 6 5 4 33 5 52 7 71
Επίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια 70 32.5 515 11 13.5 13 8 16.5 143 5 4 3 26 3 36.5 3 37.5
Λέκτορας 6 18.5 178.5 5.5 5.5 26 13 6.5 49.5 2 0 1 8.5 1 6.5 3 18.5
ΕΔΙΠ 19 14 100 5 3 5 4 6 33 1 1 1 4 1 5 3 8
Υποψήφιος Διδάκτορας 82 8 39 3 1 2 3 7.5 10.5 1 1 1 1 1 2 3 5
Εξωτερικός Συνεργάτης 71 22 190 8 7 8 8 16 44 3 3 1 7 3 14 4 15
- 8 55.5 509 13.5 19.5 13 13 34 122 5.5 9.5 6 25 6 27 9.5 41
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά βαθμίδα/ Τιμή Q3
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Βαθμίδα Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές h index i10 index Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
Καθηγητής/-ρια 79 7 21 3 1 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Αναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια 31 15 174 6 5 5 3 3 29 2 1 0 4 0 6 0 6
Επίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια 70 9.5 64.5 4 2 4 2 3 18.5 1.5 0 0 3 1 3.5 1 5.5
Λέκτορας 6 1 0.5 0.5 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΕΔΙΠ 19 2 4 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Υποψήφιος Διδάκτορας 82 3 4.5 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Εξωτερικός Συνεργάτης 71 5 28 3 1 2 1 2 6 0 0 0 0 0 1 0 2
- 8 7.5 81 4 2.5 4 3 4.5 19 1 0 1 3.5 0.5 4 1 6
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Στατιστικά ανά βαθμίδα/ Άθροισμα
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Βαθμίδα Πλήθος μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημοσιεύσεις Αναφορές Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα.
Καθηγητής/-ρια 79 2711 38120 805 502 774 10260 125 1872 161 2125 207 2489
Αναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια 31 1675 30791 537 243 692 7778 126 1502 144 1727 180 2082
Επίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια 70 1958 33949 687 401 928 10186 170 1874 193 2535 228 3048
Λέκτορας 6 112 1382 39 26 44 526 6 103 7 130 12 127
ΕΔΙΠ 19 174 2462 53 35 79 713 9 153 12 179 29 170
Υποψήφιος Διδάκτορας 82 550 3269 62 135 452 993 47 156 80 243 175 485
Εξωτερικός Συνεργάτης 71 1177 16141 344 318 725 5043 88 951 161 1233 220 1532
- 8 244 2063 68 78 146 508 24 102 26 105 41 191
Όλα τα χρόνια Τελευταία 5 χρόνια 2020 2021 2022
Μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ Βαθμίδα ΕΚΔ Δημ. Ανα. h i10 m Q1 και Q2 Άρθρα σε περιοδικά Δημ. Ανα. h i10 Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. Δημ. Ανα. ΠΑΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣΚαθηγητής/-ρια8265915210820171936523126266771
ΑΜΠΡΑΖΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης3502201132102121401535
ΠΛΟΣΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια67349990127261165532152873850
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚαθηγητής/-ρια412749901910193433143861252
ΠΟΥΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΚαθηγητής/-ρια517031417015201149211521438131
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣΕΔΙΠ76052025180211180928
ΡΙΖΟΥ, ΖΩΗΕξωτερικός Συνεργάτης2114686075342311701021119
ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΣΕΡΑΦΕΙΜΚαθηγητής/-ρια7152001102000001007
ΣΑΠΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΚαθηγητής/-ρια7012421827020198605241808116142
ΣΑΠΡΙΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια28442870561120944133458278200
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια339437030960605222410301474441505130162477439
ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΚαθηγητής/-ρια55615111302016259363816221635125
ΒΑΡΥΤΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια73541043192121160915
ΣΕΡΔΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕξωτερικός Συνεργάτης52832012172006031312
ΣΙΝΑΤΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΚαθηγητής/-ρια162126406221000100192
ΣΙΣΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚαθηγητής/-ρια49200120001000004
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια541699223502834394102070188165176
ΣΟΡΜΑΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης10000100000000000
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια5720152532031112335877173244871517
ΣΠΥΡΤΟΥ, ΑΝΝΑΚαθηγητής/-ρια1585640736111202222317
ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗΣ, ΜΙΧΑΗΛΛέκτορας1110000000000001
ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια7199216280167139561217228210114
ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια3226999051121134112132722061
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια1260510533930062120619
ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ, ΑΔΑΜΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια134641062441100003410
ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια0000000000000
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΑΦΑΕΛΛΑ-ΕΛΕΝΗΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια2234811110137662510141182884
ΤΑΓΑΡΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια348381418020859030011124217174
ΤΑΟΥΣΑΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΚαθηγητής/-ρια1710052092341001001046
ΤΖΗΤΗΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια101325911002015917
ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣΚαθηγητής/-ρια593551111011764220081104835
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, ΑΜΑΛΙΑΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια4048712140134123834380142497
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚαθηγητής/-ρια497151520024771066111711903182
ΒΑΣΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΔΙΠ988330346562001001031738
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ-1611976022137301110501131
ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛέκτορας721018182902619314251084865117589121
ΤΣΑΜΗΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια3394713190203711653525027127331
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια39247870135103940334721572
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια4959214200123121025101632931561
ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣΚαθηγητής/-ρια242039801312213004071228
ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια111377507534221421011044
ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ, ΜΑΡΚΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια1403637285503326628291420101821318117200632
ΤΣΙΧΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ-863420335221015141826
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΕΥΘΥΜΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια74124619330358203201073695605106163
ΒΑΤΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια2425110100104111356211652546336
ΤΣΟΥΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΚαθηγητής/-ρια361266407521172055465227
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια146482841106088368314752057153241828821400292
ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια33100101000000002
ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑΚαθηγητής/-ρια00210000010007
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ-7352015200103353158710526929177726
ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-799430434161013012438
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια14113792037021207185714138165112182221788
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ΜΑΡΙΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια44201925370316126281011511911292168292
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια451468233102911146311510313721586152282
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΛέκτορας30245880107113830231662042
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΚαθηγητής/-ρια4310000000000001
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια5936403148040919483121949861402152543
ΚΑΣΚΑΟΥΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια1756760501340123317526613049104542479413758225
ΑΒΡΑΑΜ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης1812941515077143990093075176271
ΖΙΑΓΚΟΒΑ, ΜΑΡΙΑΕξωτερικός Συνεργάτης12572880102311940031024229220
ΜΑΝΩΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης690530442812151150733
ΣΙΑΚΑΒΕΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης271430172001391647141228851343141167
ΧΑΡΙΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης923118315303230686651340101301216026208172
ΣΑΜΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης2322097013512925011131962846
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας1110010000000101
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΑΜΒΡΟΣΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας92115401491072424243260125
ΒΕΡΓΑΔΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια61934152201551111164124623124110
ΚΕΜΜΟΥ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας41412101311301036124135139
ΛΑΛΑΣ, ΚΟΣΜΑΣΥποψήφιος Διδάκτορας2382102200100101030
ΛΑΤΣΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗΥποψήφιος Διδάκτορας5113001250000000404
ΜΙΛΟΥΣΗ, ΜΑΡΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας10134630161065331711454348
ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗΥποψήφιος Διδάκτορας382001230000010204
ΠΕΤΣΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΥποψήφιος Διδάκτορας348210212301003160942
ΤΖΗΛΑΝΤΩΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας1310942061041000000172
ΤΡΑΝΟΥΛΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας210200220000010107
ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ, ΑΜΑΣΤΑΣΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας17265770551750710209584
ΓΙΑΝΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια7752813190243764815128141313183738
ΒΛΑΧΒΕΗ, ΑΣΠΑΣΙΑΚαθηγητής/-ρια371468703516354037245820
ΖΑΡΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια141306406244042052722033
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια35721172501914262621020841888510668
ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια242160990879675330135313931421822
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, ΘΕΑΝΩΚαθηγητής/-ρια13836403412120031110415
ΜΕΛΦΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚαθηγητής/-ρια181637506410573201021462259
ΜΠΑΣΙΟΥΡΑ, ΑΘΗΝΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια209565061016524451031542118
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΩΚΙΩΝΚαθηγητής/-ρια2720698081317705321531162729
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια132276407482020140537152
ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια22464111201561595452603913478
ΚΕΣΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕΔΙΠ1121101150100100512
ΒΡΙΓΚΑΣ, ΜΙΧΑΗΛΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια2660386052914641232138241330
ΑΛΒΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας143840017140000010608
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΝΑΗΥποψήφιος Διδάκτορας231001120000000103
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας5182104410100210012
ΣΙΣΤΑΝΗΣ, ΙΩΣΗΦΥποψήφιος Διδάκτορας9695404452622260921017
ΤΑΜΠΑΚΗ, ΜΑΡΘΑΥποψήφιος Διδάκτορας1110010000000101
ΑΪΤΣΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΕξωτερικός Συνεργάτης1111101170101030311
ΑΜΠΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης458310111331007170149
ΔΑΜΟΣ, ΠΕΤΡΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης45727121601812143911031793825103159
ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης56742023222004090540
ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΣΕΡΑΦΕΙΜΕξωτερικός Συνεργάτης
ΓΕΡΑΡΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια336421521022212469104814106080
ΚΑΛΦΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης17180980312163527131782533
ΚΟΛΟΚΟΝΤΕΣ , ΑΡΓΥΡΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης61730033101011017
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕξωτερικός Συνεργάτης
ΚΟΣΚΟΣΙΔΗΣ, ΑΒΡΑΑΜΕξωτερικός Συνεργάτης74242015791210243517
ΚΟΥΤΟΥΖΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑΕξωτερικός Συνεργάτης1833300281413203016777
ΜΟΥΝΤΟΥΣΗΣ , ΙΩΑΝΝΗΣΕξωτερικός Συνεργάτης13113650721212103020626
ΜΠΕΣΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης
ΧΡΗΣΤΟΥ, ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑΕξωτερικός Συνεργάτης44132022400200300020
Εικοσπεντάκη, ΚαλλιόπηΕξωτερικός Συνεργάτης522855030100000100111
ΙΣΜΥΡΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης10174650633000070100351
ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚαθηγητής/-ρια48378121301213143031142471755
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης582003122000110016
Τσατάλη , ΜαριάνναΕξωτερικός Συνεργάτης31540990149227044116614919203
ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ , ΜΑΡΙΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια15977407144640116181516
Γεωργιάδου, ΤριανταφυλλιάΕξωτερικός Συνεργάτης8373103472111060411024
Γιαννούλη, ΒαΐτσαΕξωτερικός Συνεργάτης1004061015010195719561252315521610430
Ζυγούρης, ΣτέλιοςΕξωτερικός Συνεργάτης21448880731624155546451584180
Φλωρά, ΑικατερίνηΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια229653085143132155721729
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΥποψήφιος Διδάκτορας104431033102111161441024
ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ, ΕΜΜΜΑΝΟΥΗΛΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια
ΜΗΓΚΟΣ , ΣΤΑΥΡΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας313200331000000218
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια00343101101209
ΜΕΤΣΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας41100340000000101
ΚΙΚΗ , ΜΑΓΔΑΛΙΝΗΕξωτερικός Συνεργάτης
ΓΚΑΤΖΙΟΥΦΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕξωτερικός Συνεργάτης
ΕΥΘΑΛΙΤΣΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ Εξωτερικός Συνεργάτης31421011181001110312
ΚΑΓΙΑΣ , ΠΑΣΧΑΛΗΣΥποψήφιος Διδάκτορας582001250000000105
ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας45100340000000203
ΚΑΡΑΦΟΛΑΣ , ΣΥΜΕΩΝΚαθηγητής/-ρια15565205771000211514
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ , ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΚαθηγητής/-ρια5853304451230431013645
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΔΙΠ24100100000000004
ΓΚΑΡΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια161247504335251190901324
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ , ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια21100120000010101
ΝΙΚΛΗΣ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια18122660431360330102112837
ΠΟΥΤΟΓΛΙΔΟΥ , ΕΛΠΙΔΑΕξωτερικός Συνεργάτης1121100100104020312
ΡΑΓΑΖΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕξωτερικός Συνεργάτης23886302152361300229417
ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ , ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΥΡΩ Υποψήφιος Διδάκτορας31321021360121021311
ΦΑΡΜΑΚΗ , ΠΟΛΥΤΙΜΗΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια24100220000020003
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ , ΜΙΧΑΗΛΕξωτερικός Συνεργάτης851001362001020222
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ , ΠΑΡΘΕΝΑΕξωτερικός Συνεργάτης
ΨΑΡΑΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια106853093182007102717
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ , ΣΤΑΥΡΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης1056410812151001120924
ΓΚΙΑΟΥΡΗ, ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια93121033131006131320
ΣΕΡΕΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗΕξωτερικός Συνεργάτης2243400451621204239256
ΛΥΚΟΥ, ΡΟΔΗΕξωτερικός Συνεργάτης372001130001020005
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης1218776010644242101711262
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης6193005137101113019
ΤΑΝΟΥΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΕξωτερικός Συνεργάτης583430110120000040228
ΔΗΜΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΕξωτερικός Συνεργάτης35122030271006050431
ΧΑΔΙΩ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑΕΔΙΠ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια15154880615243525151724
ΜΑΝΑΒΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης2454400117283044784159
ΤΖΩΤΖΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης25146870162327265261121419
ΓΚΟΥΝΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΛέκτορας1610002000000016
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΔΙΠ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΕΔΙΠ1131101000000000013
ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας5720054101020244
ΑΪΔΙΝΛΗ, ΚΥΡΙΑΚΗΥποψήφιος Διδάκτορας4410042001010224
ΝΑΖΛΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑΥποψήφιος Διδάκτορας1410013001000034
ΦΙΡΤΙΚΙΑΔΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας2000020000000200
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια51330010000000005
ΜΑΤΣΙΩΛΑ, ΜΑΡΙΑ Επίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια284209905142112357214438769131
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΚΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια22725304210131026102419
ΑΓΓΕΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣΕξωτερικός Συνεργάτης22100122001002102
ΓΟΥΛΑ, ΜΑΡΙΑΚαθηγητής/-ρια909132529390000142926
ΣΑΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης16200750446393226181973
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ, ΛΟΥΚΑΣΥποψήφιος Διδάκτορας2310001000100002
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕξωτερικός Συνεργάτης33100131000010213
ΚΑΛΦΕΛΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕξωτερικός Συνεργάτης3112001135101002138
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ , ΑΝΤΩΝΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια1413665031271011001147
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια32104014190109619764232040278168
ΔΕΣΠΟΥΔΗ , ΣΤΥΛΙΑΝΗΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια25502111401512218161352675898678
ΚΟΚΚΩΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια4830587023201325063552032351
ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια927310125152123040713
ΝΤΙΟ, ΔΕΣΠΟΙΝΑΕΔΙΠ43100111000000113
ΓΡΙΒΑ, ΕΛΕΝΗΚαθηγητής/-ρια42190870782884002301801831
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης35190870233511170030151121
ΔΑΡΒΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕξωτερικός Συνεργάτης38200124001301004
ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας
ΓΕΩΡΓΑΛΟΥ, ΜΑΡΙΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια8665303332930032801123
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΗΣΥποψήφιος Διδάκτορας
ΓΚΙΑΟΥΡΗ, ΣΤΕΡΓΙΑΝΗΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια93121033141007131320
ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑΕξωτερικός Συνεργάτης
ΚΟΛΙΑΚΟΥ, ΗΡΩΕξωτερικός Συνεργάτης6625306290001021019
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια
ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ, ΑΝΝΑΥποψήφιος Διδάκτορας5283201080105020110
ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣΕΔΙΠ611200111000010014
ΠΛΙΟΓΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια8112001564103101125
ΡΑΜΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣΥποψήφιος Διδάκτορας
ΣΑΜΑΡΤΖΟΠΑΝΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας
ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣΕΔΙΠ65242056121211252628
ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΓΕΩΡΓΙΑΚαθηγητής/-ρια
Βεντούλης, ΙωάννηςΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια2734999088171123532033213659
Παπαγιαννάκη, ΜαρίαΕξωτερικός Συνεργάτης523300316101604159
Κόλλιας, Κωνσταντίνος-ΦίλιπποςΕξωτερικός Συνεργάτης829310820100303214
Κατσιάνα, ΑικατερίνηΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια
ΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια322509701738885011621721742
ΔΑΣΥΓΕΝΗΣ, ΜΗΝΑΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια11145611160423551947101032863148330
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΛέκτορας
ΒΑΡΔΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια103204321350295311176149424782527221734
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚαθηγητής/-ρια121220005100100004
ΠΑΝΥΤΣΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια98100462100000325
ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια27664204514181142351923
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ, ΣΩΤΗΡΙΑΚαθηγητής/-ρια10000100000000000
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης38200230000010105
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ , ΕΥΘΥΜΙΑΕΔΙΠ1210011000010012
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣΕΔΙΠ415200122001000027
ΚΥΡΑΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΚαθηγητής/-ρια21228880741243004160452
ΔΗΜΟΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια263759906103930241442111
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια1163420427252018162519
ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια3024699081418654431531432944
ΣΑΧΠΑΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια103041035310001102010
ΜΕΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης16162770681665272252643777
ΛΑΣΠΙΤΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια926721011715420236136125257
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ , ΑΝΤΩΝΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια8635301132620150401126
ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας83100381002011102
ΔΡΙΤΣΑΚΗ, ΜΕΛΙΝΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια778971526024354552713121111191041015487
ΚΟΡΩΝΑΚΗ , ΕΙΡΗΝΗΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια1283420511081240122533
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας30000130000010100
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤΚαθηγητής/-ρια332639801661353401821171846
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΙΑΚαθηγητής/-ρια12111588041137630165078085841
ΣΙΣΚΟΥ , ΘΩΜΑΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια552001132001111003
ΜΑΛΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια209518701251117153525137338621
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης35190870233515270031151421
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης161667501016121012222234
ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια1314576038102934024232145
ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ, ΑΡΣΕΝΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια14646111109123041031606334
ΙΤΖΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια111656607182400260911660
ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης582003124100111026
ΒΑΛΑΣΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης3760917220168151447332233745054
ΔΟΣΗΣ, ΜΙΧΑΗΛΚαθηγητής/-ρια577232014292330786312411
ΚΑΖΑΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΔΙΠ303171011053161968424416863151
Κόλλιας, Κωνσταντίνος-ΦίλιπποςΕξωτερικός Συνεργάτης829310851100303514
ΚΛΑΖΟΓΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕξωτερικός Συνεργάτης2372100220002050535
ΠΗΤΤΑ, ΑΘΗΝΑ Εξωτερικός Συνεργάτης
ΑΡΑΪΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια2725384074171735262724447373
ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια68524111201610317144614514101273
ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια812842032245000824010100
ΝΤΙΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΔΙΠ241001123001002014
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια621300400000000006
ΤΑΣΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια790550633103140421136
ΔΟΥΒΑΡΤΖΙΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια371337152002271110558314322344259
ΤΟΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΔΙΠ501426212503061432283283272369155
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια17209880113021001000068
ΜΠΑΡΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΚαθηγητής/-ρια238491638112092482715592212629533575419189
ΠΗΛΑΒΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣΚαθηγητής/-ρια54305825350341311082151124601950228543
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας1121101160100001612
ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣΥποψήφιος Διδάκτορας4132001333000011128
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΟΦΙΑΥποψήφιος Διδάκτορας1155410038200100401030
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ , ΓΙΑΝΝΗΣΥποψήφιος Διδάκτορας8152001380001010307
ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣΥποψήφιος Διδάκτορας51100351000010211
ΚΙΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣΥποψήφιος Διδάκτορας
ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης567420233520060120840
ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕξωτερικός Συνεργάτης13154640521046023411542773
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣΥποψήφιος Διδάκτορας1240500231013201125449
ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗΣ, ΙΩΣΗΦΥποψήφιος Διδάκτορας47100340000000106
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης652320111251005031430
ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας1110010000010001
ΜΠΟΥΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΕξωτερικός Συνεργάτης1110010000010001
ΒΑΡΒΟΥΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης2017565058202305115146847
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης1468430361420300306227
ΜΑΝΤΕΛΑ, ΕΥΡΥΔΙΚΗΥποψήφιος Διδάκτορας58100253100010337
ΚΑΡΔΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας1211001120000000401
ΔΡΙΤΣΑΚΗ, ΧΑΙΔΩΚαθηγητής/-ρια261937501914783331631942167
ΠΑΠΙΣΤΑ, ΕΛΕΝΗΕξωτερικός Συνεργάτης15372101007482298514837214487
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣΕΔΙΠ141233202310330005127864
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια41179860292317241110271044
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΛέκτορας71123303261100141711776
ΒΑΝΔΙΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΕΔΙΠ412200125100001145
ΓΑΥΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια5620013000000003
ΚΟΛΛΑΤΟΥ, ΘΕΟΦΑΝΩΕΔΙΠ1520588061332004051347
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΔΙΠ00146101001355
ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια94165123440211967646143315951814618244166
ΟΥΡΕΪΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια2850010110541217944331448157135
ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια261005401315614332041831522
ΚΟΛΤΣΑΚΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης4912191620016142575011116176101784189202
ΝΟΥΣΔΙΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης343231010083241707722954866747
ΤΖΙΜΟΥΡΤΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑΕξωτερικός Συνεργάτης273391012068235721004420102961
ΓΚΑΙΔΑΤΖΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣΕξωτερικός Συνεργάτης33387111308617593511181331466
ΡΙΖΟΥ, ΖΩΗΕξωτερικός Συνεργάτης2114686075337411100421119
ΤΑΒΟΥΛΤΖΙΔΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια
ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΕξωτερικός Συνεργάτης7118766015104043429109971239
ΦΛΩΡΙΝΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΕξωτερικός Συνεργάτης1271620564161102031219
Βαϊτσόπουλος, ΕυάγγελοςΥποψήφιος Διδάκτορας2132101000000000010
Βασιλακόπουλος , ΒασίλειοςΥποψήφιος Διδάκτορας210200205100301006
ΖΥΓΚΙΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια106445111204212341065073161692357
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας413300142001000325
Δημαράκη, ΦωτεινήΥποψήφιος Διδάκτορας22100121000000212
Ζιούζιος, ΔημήτριοςΥποψήφιος Διδάκτορας241708707231086751763745327
Ζωζάς, ΙωάννηςΥποψήφιος Διδάκτορας8223002711101104147
Κακαμούκας, ΓεώργιοςΥποψήφιος Διδάκτορας654330163523331912325
Καραμπελιά , ΙωάνναΥποψήφιος Διδάκτορας61020061000010516
Καραντουμάνης , ΕμμανουήλΥποψήφιος Διδάκτορας5210050001010201
Κελεπούρης, ΝικόλαοςΥποψήφιος Διδάκτορας102330011102000020528
Κοθώνα , ΔέσποιναΥποψήφιος Διδάκτορας122630023125101011749
Κόλλιας , Κωνσταντίνος-ΦίλιπποςΥποψήφιος Διδάκτορας829310830100303314
ΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥ, ΣΟΦΙΑΚαθηγητής/-ρια40000220001000100
Κυριακόπουλος , ΚωνσταντίνοςΥποψήφιος Διδάκτορας1000010000000100
ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας37200133000010235
Κωστόπουλος, ΚωνσταντίνοςΥποψήφιος Διδάκτορας676320422510010130556
Κωτσιόπουλος , ΑθανάσιοςΥποψήφιος Διδάκτορας612732016682200516052106
Λαζαρίδης, ΛάζαροςΥποψήφιος Διδάκτορας6253001413200023279
Λιατίφης, Αθανάσιος Υποψήφιος Διδάκτορας7213101700100103010
Μαρασλίδης , ΓεώργιοςΥποψήφιος Διδάκτορας65100260000010402
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣΥποψήφιος Διδάκτορας3310030000010202
Μπαλάφας , ΒασίλειοςΥποψήφιος Διδάκτορας6121101630100104310
Μπαντή , ΚωνσταντίναΥποψήφιος Διδάκτορας82331016111002114410
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣΚαθηγητής/-ρια101194327530511313352101465158370130
Μπέλλος , ΧρήστοςΥποψήφιος Διδάκτορας342078602310763011641631147
Μπλέτσας , ΜιχαήλΥποψήφιος Διδάκτορας55200100000000002
Μπονώτης, ΠαναγιώτηςΥποψήφιος Διδάκτορας918300297000232127
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας617433011500300202079
Παπαγεωργίου , ΠαύλοςΥποψήφιος Διδάκτορας57200150000000202
Παπαγεωργίου , ΠέτροςΥποψήφιος Διδάκτορας43100140000010102
Παπατσιμούλη , ΜαρίαΥποψήφιος Διδάκτορας8263001610100032279
Πατουλίδης , ΓεώργιοςΥποψήφιος Διδάκτορας1510000000000005
Περλαντίδης-Παπαδόπουλος, ΠέτροςΥποψήφιος Διδάκτορας2510005000100035
Σανιδά , ΘεοδώραΥποψήφιος Διδάκτορας198353017193333441762214
ΘΩΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια1610000000000006
Σιδέρης, ΑργύριοςΥποψήφιος Διδάκτορας22845301822111342106914
Σινιόσογλου, ΗλίαςΥποψήφιος Διδάκτορας14136550214161526542664
Σμιάρη, ΠαρασκευήΥποψήφιος Διδάκτορας518300235001003126
Σμυρλής, ΠαναγιώτηςΥποψήφιος Διδάκτορας52530027001202029
Τριανταφύλλου, ΆνναΥποψήφιος Διδάκτορας122927602310431636112224110
Τσικτσίρης, ΔημήτριοςΥποψήφιος Διδάκτορας179574023161724212461225
Τσίπης, ΕυάγγελοςΥποψήφιος Διδάκτορας30000130000000100
Φίσκα, ΒασιλικήΥποψήφιος Διδάκτορας53100250001010202
Χασχατζής, ΧρήστοςΥποψήφιος Διδάκτορας3131101350100003511
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣΥποψήφιος Διδάκτορας86200180000010602
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, ΣΟΦΙΑΚαθηγητής/-ρια4011243934213863023
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια20000110000000000
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣΚαθηγητής/-ρια366531415016587742215314129116
ΚΑΚΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια27242990427533231101221836
ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚαθηγητής/-ρια10000110000000000
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ, ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΚαθηγητής/-ρια842168242902341255193361436025171
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια1545420415132013150112
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΪΟΣΚαθηγητής/-ρια7310461628028151931289462671259183
ΚΑΡΤΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΚαθηγητής/-ρια1261310236222015151543
ΚΑΣΒΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια5392103260102011332
ΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣΚαθηγητής/-ρια20000200000000000
ΚΛΕΦΤΟΔΗΜΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια27136750154705101701601128
ΚΟΝΤΕΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια1710000000000007
ΚΟΝΤΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-62628142102294013651672493094259
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΡΕΤΗΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια49171123270309820561223452040293
ΚΟΥΡΑΚΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ-29136420571081002341069
ΚΡΕΣΤΟΥ, ΑΘΗΝΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια1836664062444300729110157
ΚΥΡΑΤΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚαθηγητής/-ρια1036071423011156229810161766138399559
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια1110001000000011
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΚαθηγητής/-ρια499301723025713394123256684011699
ΚΩΝΤΣΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια16836306102323111541723
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια261756502119945272012422753
ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΚαθηγητής/-ρια31520003000000019
ΚΩΤΤΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια337081113043325681053149140292
ΛΑΠΠΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια432209805483632160411236
ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚαθηγητής/-ρια83640021220300314029
ΛΟΙΖΟΥ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-494981319015162810869727325104075
ΛΟΥΤΑ, ΜΑΛΑΜΑΤΗΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια102631121601482116771332221103197
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια1042529296005024317991713115991978206445
ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια3956512130104423980153045153119
ΜΑΥΡΟΠΑΛΙΑΣ, ΤΡΥΦΩΝΕΔΙΠ315110122110004050114
ΑΣΒΕΣΤΑ, ΑΡΓΥΡΩΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια121747504122921141120748
ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚαθηγητής/-ρια31106312120118724151052165455643
ΜΙΧΑΗΛ, ΔΟΜΝΑΚαθηγητής/-ρια10109660734272003141923
ΜΙΧΑΛΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣΚαθηγητής/-ρια87589101401562318162533938547146
ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣΚαθηγητής/-ρια82195123260241123358332841908171
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-707552322241719161
ΜΠΑΡΩΝΟΥ, ΑΘΗΝΑΛέκτορας1000000000000000
ΜΠΙΜΠΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια61121314180993221258633361889439
ΜΠΙΣΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣΚαθηγητής/-ρια145341065010000000114
ΜΠΟΥΧΟΥΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια76711142001383714075118629132866
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΚαθηγητής/-ρια123541011420010310111
ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ, ΘΑΡΡΕΝΟΣΚαθηγητής/-ρια66355111404118644211351161631
ΜΠΡΩΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια126100580001010101
ΝΕΝΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΚαθηγητής/-ρια3484717260263325810224805305181
ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια74100112101000001
ΝΤΙΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια3162001104000000009
ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια21580111205909251010029018125
ΟΡΟΒΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣΕΔΙΠ1510054024581001202625
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑΑναπληρωτής/-ρια Καθηγητής/-ρια226341317016231346222103313481
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣΚαθηγητής/-ρια114751024110000011011
ΠΑΝΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια4362813160191022784621931371874
ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑΚαθηγητής/-ρια141677607463941173811633
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΚαθηγητής/-ρια1000010001000000
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗΚαθηγητής/-ρια2424410100116151367412843355335
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕπίκουρος/-η Καθηγητής/-ρια7042112160258241146142532212136
ΠΑΡΙΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚαθηγητής/-ρια24117530171181111123140
ΠΙΤΟΣΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΑΚαθηγητής/-ρια714210410121001012
Αριθμός αναφορών: 69652